the Nationality and Borders Bill, Bill 14 of 2021-22, was published on 6 July 2021. Toinen käsittely on 19.-20. heinäkuuta.

lakiesitys toteuttaisi monia hallituksen uudessa Maahanmuuttopoliittisessa linjauksessa (julkaistu maaliskuussa 2021) hahmoteltuja toimia. Uusi suunnitelma oli lausuntokierroksella kuusi viikkoa.

kirjoitushetkellä hallitus ei ollut virallisesti vastannut lausuntokierrokseen eikä julkaissut analyysia vastauksista. Se on maininnut syyksi, miksi se haluaa edetä lakiesityksen kanssa vauhdilla.

maahanmuutto ja turvapaikka ovat varattuja asioita. Tämä tarkoittaa, että suurin osa lakiehdotuksen säännöksistä koskee koko Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

mitä lakiesitys tekee?

lakiehdotuksen kolme päätavoitetta ja niiden taustalla oleva linjaus ovat:

  • järjestelmän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi turvapaikkaa tarvitsevien suojelemiseksi ja tukemiseksi.
  • laittoman maahantulon estämiseksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja näin ihmissalakuljetusverkostojen liiketoimintamallin murtamiseksi ja niiden vaarantamien ihmisten hengen suojelemiseksi.
  • poistaa helpommin ne, joilla ei ole oikeutta olla Britanniassa.

kansalaisuus

Britannian kansalaisuuslaista poistettaisiin erilaisia historiallisia poikkeamia ja epäoikeudenmukaisuuden alueita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa syntyneiden kansalaisuudettomien lasten puolesta tehtyihin kansalaisuushakemuksiin lisättäisiin vaatimus.

turvapaikka, laiton maahanmuutto ja täytäntöönpano

laittomat matkat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja myöhäiset turvapaikkahakemukset estettäisiin ja niistä rangaistaisiin eri tavoin. Laittomasti maahan tulleilla olisi rajoitettu pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan turvapaikkajärjestelmään, ja heille voitaisiin myöntää huonommat siirtolaisoikeudet, jos heidän sallittaisiin jäädä maahan. Lakiehdotus mahdollistaa myös turvapaikkahakemusten offshore-käsittelyn ja kodifioi Britannian tulkinnan vuoden 1951 pakolaissopimuksen keskeisistä käsitteistä.

lakialoite esittelee uusia keinoja ansiottomien ja myöhäisten korvausvaatimusten estämiseksi. Näihin kuuluvat Uusi ”prioriteettien poistamisprosessi”, joka sisältäisi jonkin verran uutta kelpoisuutta saada julkisesti rahoitettua oikeudellista neuvontaa, ja uusi nopeutettu muutoksenhakuprosessi säilöönotettujen tapausten osalta.

lakiesitys laajentaisi laittomaan maahantuloon ja laittoman maahanmuuton helpottamiseen liittyvien rikosten rikosoikeudellisia seuraamuksia ja korottaisi niihin liittyviä enimmäisrangaistuksia. Se antaisi myös raja-ja maahanmuuttoviranomaisille lisää valtuuksia pysäyttää ja ohjata aluksia pois Yhdistyneen kuningaskunnan aluemeriltä, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kansainväliset oikeudelliset velvollisuudet täyttyvät.

ihmiskauppa ja nykyaikainen orjuus

joillakin toimenpiteillä pyritään tukemaan ihmiskaupan tai nykyaikaisen orjuuden potentiaalisten uhrien varhaista tunnistamista ja suojelemaan järjestelmää perusteettomia väitteitä esittävien ihmisten väärinkäytöltä.

näihin kuuluvat orjuutta tai ihmiskauppaa koskevien ilmoitusten käyttöönotto, kohtuulliset perusteet-kynnysarvon muutokset sekä uusi ”yleisen järjestyksen” kynnys, jonka mukaan rikoksen tehneiltä tai ”vilpillisessä mielessä toimineilta ihmiskaupan ja orjuuden uhreilta voidaan evätä suojelu.”

lakiehdotuksessa säädetään myös lakisääteinen velvoite myöntää tietyin edellytyksin rajoitettu oleskelulupa ihmiskaupan tai nykyaikaisen orjuuden tunnustetuille uhreille.

Tausta: Turvapaikkatilasto

vuonna 2020 turvapaikkahakemuksia oli noin 29 500, mikä oli vähemmän kuin vuonna 2019, mutta suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2018. Alustavaa päätöstä odottavien ja poistettavien määrä oli korkeimmillaan vuonna 2020 sen jälkeen, kun ennätyssarja alkoi vuonna 2011.

kun tarkastellaan vuosien 2010 ja 2019 välillä tehtyjen turvapaikkahakemusten lopputulosta, noin 48 prosenttia onnistui lopulta.

vuosina 2004-2009 päätettyjen hakemusten vastaava osuus oli pienempi, noin 34 prosenttia.

reaktiot lakiesitykseen

kirjoitushetkellä hyvin harvat sidosryhmät olivat julkaisseet yksityiskohtaisia vastauksia lakiesitykseen.

tämä tiedotustilaisuus perustuu pääasiassa valikoimaan sidosryhmien vastauksia uuteen Maahanmuuttosuunnitelmaan, jos tämä koskee lakiehdotuksen lausekkeita.

suurin osa uuden suunnitelman sidosryhmäkommenteista keskittyy ehdotuksiin, jotka vaikuttavat laittomiin maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin sekä ihmiskaupan ja nykyaikaisen orjuuden mahdollisiin uhreihin.

joitakin julkaistujen vastausten yleisiä teemoja ovat:

  • että hallituksen esityksillä luodaan ”kaksiportainen” suojelujärjestelmä, jossa pakolaiset erotetaan epäoikeudenmukaisesti toisistaan sen mukaan, miten he saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
  • epäilyjä siitä, ovatko ehdotukset uusia, toimivia ja/tai ovatko ne omiaan saavuttamaan asetetut tavoitteet.
  • koskee sitä, että ehdotukset ovat vakiintuneen oikeuskäytännön ja kansainvälisen pakolaisoikeuden vastaisia ja / tai saattavat olla alttiita oikeudellisille haasteille.
  • kritisoi sitä, että suunnitelmassa (ja lakiehdotuksessa) esitetyissä toimenpiteissä sivuutetaan turvapaikkajärjestelmän muut uudistamisen ja tehokkaampien keinojen tarpeessa olevat näkökohdat.

Articles

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.